Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εφαρμογής διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρηση & προστασία των πληθυσμών του απειλούμενου ενδημικού είδους της Μεσογείου Pinna nobilis εντός των ΕΖΔ GR1220002 & GR1270010.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 10 Ιανουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εφαρμογής διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρηση & προστασία των πληθυσμών του απειλούμενου ενδημικού είδους της Μεσογείου Pinna nobilis εντός των ΕΖΔ GR1220002 & GR1270010.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:
1. Η Συστηματική παρακολούθηση στις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές του δικτύου Natura 2000 του Θερμαϊκού κόλπου για την ανεύρεση ζωντανών ατόμων πίννας,
2. Η δημιουργία και λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας Επιστήμης των Πολιτών (CS)-Ενημέρωση χρηστών (μυδοκαλλιεργητών & αλιέων για την εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων) για τη διαρκή λήψη πληροφορίας για εύρεση ζωντανών ατόμων πίννας,
3. Η εγκατάσταση ειδικών συλλεκτών πελαγικών προνυμφών της πίνας σε επιλεγμένα σημεία στις περιοχές μελέτης όπου είτε καταγράφονται υγιείς πληθυσμοί της Πίνας είτε είναι πιθανό με τα θαλάσσια ρεύματα να υπάρξει εγκατάσταση προνυμφών,
4. Η μεταφορά υγιών ατόμων πίνας σε συγκεκριμένα ενδιαιτήματα των περιοχών μελέτης (π.χ. εκβολικές περιοχές) όπου λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες σε μεγάλα χρονικά διαστήματα του έτους – ακραίες αλατότητες) μειώνεται πολύ η πιθανότητα εξάπλωσης του παρασίτου Haplosporidium pinnae.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [90711500-9]-Περιβαλλοντική παρακολούθηση.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (48.535,20 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο συνολικό ποσό των εξήντα χιλιάδων εκατό ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (60.183,65 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της και όχι πέραν της 31η Δεκεμβρίου 2023 .

 

Δείτε όλη την διακήρυξη εδώ

 

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Απριλίου 2024

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της με αριθ. πρωτ. 8766/01-04-2024 (24PROC014509365, α/α ΕΣΗΔΗΣ 347753) Διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας κατασκευής πυροσβεστικού εξοπλισμού σε αγροτικό όχημα – pick up της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ στην κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων και μνημονίων συνεργασίας για το οικονομικό έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο