Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών περισυλλογής επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο, άλλες ουσίες και από διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα του Θερμαϊκού Κόλπου, για τα έτη 2023, 2024 και 2025.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 5 Δεκεμβρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών περισυλλογής επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο, άλλες ουσίες και από διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα του Θερμαϊκού Κόλπου, για τα έτη 2023, 2024 και 2025.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή περισυλλογής επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων καθώς και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο, άλλες ουσίες και από διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα του Θερμαϊκού Κόλπου, για τα έτη 2023, 2024 και 2025 και συγκεκριμένα:

Α) Ο καθαρισμός του Θερμαϊκού κόλπου και συγκεκριμένα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέχρι και το ακρωτήριο του Μεγάλου Εμβόλου στα ανατολικά (Αγία Τριάδα), καθώς και τα Δέλτα του Αξιού και Αλιάκμονα στα δυτικά, εκτελώντας δρομολόγια δύο (2) φορές την εβδομάδα, έξι (6) ώρες ημερησίως ή 96 φορές συνολικά ανά έτος. Υπάρχει η δυνατότητα να μην πραγματοποιηθούν για κάποιες εβδομάδες 2 δρομολόγια και να συμπληρωθούν σε επόμενη εβδομάδα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι 96 φορές ανά έτος (μετά από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή).

Β) Η διαχείριση όλων των απορριμμάτων και κηλίδων που συλλέγονται, από το στάδιο της αρχικής συλλογής μέχρι το στάδιο της τελικής διάθεσης.

Γ) Η υποβολή μηνιαίων εκθέσεων στις οποίες θα αναφέρονται οι εκτελεσθείσες κινήσεις και εργασίες, τα αποτελέσματα των εργασιών και τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν, φωτογραφικό υλικό από τις εκτελεσθείσες εργασίες και τις περιοχές εργασιών, τα είδη των συλλεχθέντων απορριμμάτων και περιστατικών ρύπανσης, τις συλλεχθείσες ποσότητες αποβλήτων και τον χώρο τελικής διάθεσης αυτών.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο συνολικό ποσό των εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ (186.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
4 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών στα υπηρεσιακά οχήματα της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Φεβρουαρίου 2024

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5074/26-02-2024 B’ πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, για τη σύναψη εννέα (9) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο