Διακήρυξη για Σύμβαση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 4 Οκτωβρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη για Σύμβαση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες φθοράς, βλάβης και αντικατάστασης που θα προκύψουν σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως των προβλεπόμενων πιστώσεων.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (96.400,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ (119.536,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε το Παράρτημα ΙΙ εδώ

Κατεβάστε το Ευρωπαιικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  εδώ

Κατεβάστε το Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς εδώ

Κατεβάστε την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εδώ

Κατεβάστε την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εδώ

 

 

 

 

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας υποστήριξης του ΟΦΥΠΕΚΑ στο ΟΠΣ του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας διερεύνησης της εκτός τόπου διατήρησης των αυτοφυών ειδών της Ελλάδας.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας αξιολόγησης και βελτιστοποίησης διαχειριστικών δράσεων προστασίας των κητωδών και της Μεσογειακής φώκιας από την αλιεία στις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Ζακύνθου.

Διαβάστε Περισσότερα