Διακήρυξη για Σύμβαση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 4 Οκτωβρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη για Σύμβαση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες φθοράς, βλάβης και αντικατάστασης που θα προκύψουν σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως των προβλεπόμενων πιστώσεων.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (96.400,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ (119.536,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε το Παράρτημα ΙΙ εδώ

Κατεβάστε το Ευρωπαιικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  εδώ

Κατεβάστε το Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς εδώ

Κατεβάστε την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εδώ

Κατεβάστε την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εδώ

 

 

 

 

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για αποθήκευση εξοπλισμού

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
22 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ρουχισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο