Διακήρυξη για την “Προμήθεια δύο (2) αμφίβιων μηχανημάτων κοπής καλαμιώνων”

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 14 Δεκεμβρίου 2022
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη για την “Προμήθεια δύο (2) αμφίβιων μηχανημάτων κοπής καλαμιώνων”

Αντικείμενο της σύμβασης η προμήθεια δύο (2) αμφίβιων μηχανημάτων για κοπή καλαμιών μαζί με τα απαραίτητα παρελκόμενα. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 16600000-1 – Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (332.258,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (411.999,92€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

 

Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ

 

Κατεβάστε το συνημμένο 4α-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  εδώ

 

Κατεβάστε το συνημμένο 4β-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ εδώ

 

Κατεβάστε το συνημμένο 5-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για αποθήκευση εξοπλισμού

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
22 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ρουχισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο