Διακήρυξη για την υπηρεσία με τίτλο: Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση 300 τεχνητών φωλιών (ξύλινων και πέτρινων) για είδη ορνιθοπανίδας που φωλιάζουν στις νησίδες.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 19 Δεκεμβρίου 2022
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη για την υπηρεσία με τίτλο: Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση 300 τεχνητών φωλιών (ξύλινων και πέτρινων) για είδη ορνιθοπανίδας που φωλιάζουν στις νησίδες.

Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά στη μελέτη και παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή και τοποθέτηση 300 τεχνητών φωλιών (ξύλινων και πέτρινων) για Μαυροπετρίτες και θαλασσοπούλια. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην επίτευξη των επιμέρους στόχων των πακέτων εργασίας ΠΕ 3.3 «Μελέτη για την υλοποίηση πιλοτικών μέτρων διαχείρισης για τη βελτίωση της κατάστασης των βιοτόπων ορνιθοπανίδας» και ΠΕ 4.3. «Διαχειριστικές δράσεις για την ορνιθοπανίδα» του Υποέργου 1 της Πράξης «Διαχειριστικές δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5034797.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90713000-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (35.483,87 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (44.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
2 Φεβρουαρίου 2023

«Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων & προμήθεια μη επανδρωμένου αεροσκάφους “Drone”» της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού- Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
30 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες, το Άγιον Όρος και εκκλησιαστικούς φορείς, για τη «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων στον ΟΦΥΠΕΚΑ με σχέση έμμισθης εντολής (αορίστου χρόνου)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο