Διακήρυξη για την υπηρεσία με τίτλο: Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση 300 τεχνητών φωλιών (ξύλινων και πέτρινων) για είδη ορνιθοπανίδας που φωλιάζουν στις νησίδες.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 19 Δεκεμβρίου 2022
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη για την υπηρεσία με τίτλο: Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση 300 τεχνητών φωλιών (ξύλινων και πέτρινων) για είδη ορνιθοπανίδας που φωλιάζουν στις νησίδες.

Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά στη μελέτη και παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή και τοποθέτηση 300 τεχνητών φωλιών (ξύλινων και πέτρινων) για Μαυροπετρίτες και θαλασσοπούλια. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην επίτευξη των επιμέρους στόχων των πακέτων εργασίας ΠΕ 3.3 «Μελέτη για την υλοποίηση πιλοτικών μέτρων διαχείρισης για τη βελτίωση της κατάστασης των βιοτόπων ορνιθοπανίδας» και ΠΕ 4.3. «Διαχειριστικές δράσεις για την ορνιθοπανίδα» του Υποέργου 1 της Πράξης «Διαχειριστικές δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5034797.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90713000-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (35.483,87 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (44.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας υποστήριξης του ΟΦΥΠΕΚΑ στο ΟΠΣ του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας διερεύνησης της εκτός τόπου διατήρησης των αυτοφυών ειδών της Ελλάδας.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας αξιολόγησης και βελτιστοποίησης διαχειριστικών δράσεων προστασίας των κητωδών και της Μεσογειακής φώκιας από την αλιεία στις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Ζακύνθου.

Διαβάστε Περισσότερα