Διακήρυξη για την υπηρεσία με τίτλο: Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση 300 τεχνητών φωλιών (ξύλινων και πέτρινων) για είδη ορνιθοπανίδας που φωλιάζουν στις νησίδες.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 19 Δεκεμβρίου 2022
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη για την υπηρεσία με τίτλο: Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση 300 τεχνητών φωλιών (ξύλινων και πέτρινων) για είδη ορνιθοπανίδας που φωλιάζουν στις νησίδες.

Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά στη μελέτη και παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή και τοποθέτηση 300 τεχνητών φωλιών (ξύλινων και πέτρινων) για Μαυροπετρίτες και θαλασσοπούλια. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην επίτευξη των επιμέρους στόχων των πακέτων εργασίας ΠΕ 3.3 «Μελέτη για την υλοποίηση πιλοτικών μέτρων διαχείρισης για τη βελτίωση της κατάστασης των βιοτόπων ορνιθοπανίδας» και ΠΕ 4.3. «Διαχειριστικές δράσεις για την ορνιθοπανίδα» του Υποέργου 1 της Πράξης «Διαχειριστικές δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5034797.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90713000-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (35.483,87 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (44.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για αποθήκευση εξοπλισμού

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
22 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ρουχισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο