Διακήρυξη με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια αποτρεπτικών μέσων προσέγγισης της άγριας ζωής» κωδ. ΟΠΣ 5032966, 5032589, 5033615, 5033035, 5034900 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 29 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια αποτρεπτικών μέσων προσέγγισης της άγριας ζωής» κωδ. ΟΠΣ 5032966, 5032589, 5033615, 5033035, 5034900 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών εξοπλισμού για την εφαρμογή δράσεων με σκοπό την άμβλυνση της σύγκρουσης άγριας ζωής – ανθρώπου και την εξάλειψη της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Ειδικότερα η προμήθεια της παρούσας αφορά :

  1. Προμήθεια αποτρεπτικών μέσων για τον λύκο στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Δράσεις για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης κτηνοτροφίας -λύκου» στις περιοχές ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Παρνασσού, Οίτης και Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου, τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού), της Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου- Βιστωνίδας και Ροδόπης (τέως Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης), της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας (τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου).
  2. Προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων ποικίλων τύπων ανά είδος – στόχο προστασίας, σε εστιασμένα σημεία των περιοχών ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης (τέως Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης), της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου (τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων). Ειδικότερα, τα είδη – στόχος είναι : τα μεγάλα σαρκοφάγα θηλαστικά (αρκούδα – λύκος), ο αγριόχοιρος, τα οπληφόρα θηλαστικά (ζαρκάδια – άλογα), η βίδρα.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (133.312,72€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια επτά ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (165.307,77€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

Δείτε το Παράρτημα Ι εδώ

Δείτε το Παράρτημα ΙΙ εδώ

Δείτε το Παράρτημα ΙΙΙ εδώ

Δείτε το Παράρτημα ΙV εδώ

Δείτε το Παράρτημα V εδώ

Δείτε το Παράρτημα VΙ εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων (προμήθεια ειδικού εξοπλισμού μέτρησης παραμέτρων υδρολογικών, αβιοτικών κλπ), με κωδικό «TRANSFER-1» για την υλοποίηση του έργου «LIFE TRANSFER – Seagrass transplantation for transitional Ecosystem Recovery» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού LIFE19NAT/IT/000264», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διενέργεια της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων από δρόμους και κατασκευές στην περιοχή Natura 2000 GR 2550005 “Θίνες Κυπαρισσίας- Νεοχώρι-Κυπαρισσία”».

Διαβάστε Περισσότερα