Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάθεση των γενικών υπηρεσιών με τίτλο “Καταγραφή της βιοποικιλότητας ασπόνδυλων οργανισμών και της παρουσίας του ανθρώπου στις βραχονησίδες του Αιγαίου”.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 5 Ιουλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάθεση των γενικών υπηρεσιών με τίτλο “Καταγραφή της βιοποικιλότητας ασπόνδυλων οργανισμών και της παρουσίας του ανθρώπου στις βραχονησίδες του Αιγαίου”.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η καταγραφή της βιοποικιλότητας ασπόνδυλων σε βραχονησίδες του Αιγαίου που εντάσσονται στο Δίκτυο NATURA 2000. Στο πλαίσιο της σύμβασης θα λάβουν χώρα δειγματοληψίες σε είκοσι πέντε (25) βραχονησίδες, καθώς και επεξεργασία, καταγραφή και ταξινόμηση των δειγμάτων που θα συλλεγούν.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (104.838,71€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφή της.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Απριλίου 2024

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της με αριθ. πρωτ. 8766/01-04-2024 (24PROC014509365, α/α ΕΣΗΔΗΣ 347753) Διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας κατασκευής πυροσβεστικού εξοπλισμού σε αγροτικό όχημα – pick up της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ στην κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων και μνημονίων συνεργασίας για το οικονομικό έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο