Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάθεση των γενικών υπηρεσιών με τίτλο “Καταγραφή της βιοποικιλότητας ασπόνδυλων οργανισμών και της παρουσίας του ανθρώπου στις βραχονησίδες του Αιγαίου”.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 5 Ιουλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάθεση των γενικών υπηρεσιών με τίτλο “Καταγραφή της βιοποικιλότητας ασπόνδυλων οργανισμών και της παρουσίας του ανθρώπου στις βραχονησίδες του Αιγαίου”.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η καταγραφή της βιοποικιλότητας ασπόνδυλων σε βραχονησίδες του Αιγαίου που εντάσσονται στο Δίκτυο NATURA 2000. Στο πλαίσιο της σύμβασης θα λάβουν χώρα δειγματοληψίες σε είκοσι πέντε (25) βραχονησίδες, καθώς και επεξεργασία, καταγραφή και ταξινόμηση των δειγμάτων που θα συλλεγούν.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (104.838,71€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφή της.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Επισκευή και αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών των χώρων γραφείων του νέου κτηρίου της Μονάδας Διαχείρισης Ε.Π Δέλτα Έβρου και Δαδιάς».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου έναντι πλημμυρών», Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο