Διακήρυξη Δημοσίου Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση προμήθειας ενός επιβατικού οχήματος τύπου 9/θέσιου με τουλάχιστον 6 θέσεις επιβατών και 1 θέση ΑΜΕΑ, με σταθμό φόρτισης, της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 5 Ιουλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη Δημοσίου Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση προμήθειας ενός επιβατικού οχήματος τύπου 9/θέσιου με τουλάχιστον 6 θέσεις επιβατών και 1 θέση ΑΜΕΑ, με σταθμό φόρτισης, της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος τύπου 9/θέσιου με τουλάχιστον 6 θέσεις επιβατών και 1 θέση ΑΜΕΑ, με σταθμό φόρτισης, για την Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34115200-8 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμων.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της σύμβασης και για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (68.548,39 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι στο ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (85.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης (εκτός παράτασης) ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Επισκευή και αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών των χώρων γραφείων του νέου κτηρίου της Μονάδας Διαχείρισης Ε.Π Δέλτα Έβρου και Δαδιάς».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου έναντι πλημμυρών», Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο