Διακήρυξη Δημοσίου Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση προμήθειας ενός επιβατικού οχήματος τύπου 9/θέσιου με τουλάχιστον 6 θέσεις επιβατών και 1 θέση ΑΜΕΑ, με σταθμό φόρτισης, της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 5 Ιουλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη Δημοσίου Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση προμήθειας ενός επιβατικού οχήματος τύπου 9/θέσιου με τουλάχιστον 6 θέσεις επιβατών και 1 θέση ΑΜΕΑ, με σταθμό φόρτισης, της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος τύπου 9/θέσιου με τουλάχιστον 6 θέσεις επιβατών και 1 θέση ΑΜΕΑ, με σταθμό φόρτισης, για την Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34115200-8 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμων.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της σύμβασης και για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (68.548,39 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι στο ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (85.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης (εκτός παράτασης) ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., για τo έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο