Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών χαρτογράφησης των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος μέσης και υψηλής τάσης και προσδιορισμό των περιοχών προτεραιότητας στις ζώνες ΖΕΠ της νήσου Ρόδου, με βάση την επικινδυνότητα, στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η άμεση μόνωση των πυλώνων ή/και η σήμανση καλωδίων για την αποφυγή θανάτου ειδών από ηλεκτροπληξία.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 2 Δεκεμβρίου 2022
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών χαρτογράφησης των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος μέσης και υψηλής τάσης και προσδιορισμό των περιοχών προτεραιότητας στις ζώνες ΖΕΠ της νήσου Ρόδου, με βάση την επικινδυνότητα, στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η άμεση μόνωση των πυλώνων ή/και η σήμανση καλωδίων για την αποφυγή θανάτου ειδών από ηλεκτροπληξία.
O Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α), προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών χαρτογράφησης των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος μέσης και υψηλής τάσης και προσδιορισμό των περιοχών προτεραιότητας στις ζώνες ΖΕΠ της νήσου Ρόδου, με βάση την επικινδυνότητα, στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η άμεση μόνωση των πυλώνων ή/και η σήμανση καλωδίων για την αποφυγή θανάτου ειδών από ηλεκτροπληξία στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή ευθηνής του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου» (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5034797) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης : δώδεκα χιλιάδες ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (12.096,78€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι  δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pr@necca.gov.gr έως και την 16η/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00:00.

 

Δείτε την επαναπροκήρυξη εδώ
Δείτε τα δικαιολογητικά ανάθεσης εδώ
Κατεβάστε το Παράρτημα ΙΙ- Τεχνική Ικανότητα εδώ
Κατεβάστε το Παράρτημα ΙΙΙ-Υπόδειγμα Αίτησης Υποβολής Προσφοράς εδώ
Κατεβάστε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς εδώ
Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., για τo έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο