Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθ. πρωτ. 883/13-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC01412803) Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια πλωτών μέσων ανοικτής θαλάσσης και εσωτερικών υδάτων για την επιστημονική παρακολούθηση, εποπτεία και φύλαξη περιοχών του δικτύου Natura 2000» με α.α. 216162 στο ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (3.596.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 16 Φεβρουαρίου 2024
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθ. πρωτ. 883/13-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC01412803) Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια πλωτών μέσων ανοικτής θαλάσσης και εσωτερικών υδάτων για την επιστημονική παρακολούθηση, εποπτεία και φύλαξη περιοχών του δικτύου Natura 2000» με α.α. 216162 στο ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (3.596.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠ[ΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 23/02/2024, ΗΜΈΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΩΡΑ 17:00:
ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 28/02/2024, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ 14:00

 

Δείτε την απόφαση παράτασης εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Απριλίου 2024

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της με αριθ. πρωτ. 8766/01-04-2024 (24PROC014509365, α/α ΕΣΗΔΗΣ 347753) Διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας κατασκευής πυροσβεστικού εξοπλισμού σε αγροτικό όχημα – pick up της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ στην κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων και μνημονίων συνεργασίας για το οικονομικό έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο