Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 26 Φεβρουαρίου 2024
Διαύγεια
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων από ενδιαφερομένους (φυσικά πρόσωπα – ελεύθερους επαγγελματίες) για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) ελεύθερους επαγγελματίες, πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών α) τεχνικής και β) οικονομικής/διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του έργου Sub3.», του Έργου με τίτλο: «Sub3. Δημιουργία εθνικού συστήματος για τη μόνιμη παρακολούθηση των ειδών και τύπων οικοτόπων και για την επιτήρηση των προστατευόμενων περιοχών» (Κωδικός Έργου ΠΔΕ 2023ΤΑ07500003, κωδικός ΟΠΣ 5180549), η οποία έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Next Generation EU (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (2023ΤΑ07500003) της ΣΑTA 075.

 

Δείτε την πλήρη ανάρτηση της πρόσκλησης στη Διαύγεια, πατώντας εδώ

 

Δείτε την πρόσκληση πατώντας εδώ

 

Δείτε το υπόδειγμα αίτησης σε επεξεργάσιμο αρχείο, πατώντας εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Διαύγεια
1 Απριλίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) στο πλαίσιο του έργου LIFE EL-BIOS (κωδ. LIFE20 GIE/GR/001317)

Διαβάστε Περισσότερα
Διαύγεια
1 Απριλίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) στο πλαίσιο του έργου «LIFE MareNatura» (Κωδ. LIFE22 – NAT – IT – LIFE MareNatura/ 101113792)

Διαβάστε Περισσότερα
Διαύγεια
4 Μαρτίου 2024

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του υπ’ αριθ. 2935/05-02-2024 ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την ανάθεση προμήθειας οχημάτων α) για την επιστημονική παρακολούθηση, εποπτεία και φύλαξη περιοχών του δικτύου Natura 2000 και β) για τη Δασική Υπηρεσία. (ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 338315).

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο