Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης, φύτευσης και περιποίησης πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Πελοποννήσου.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 23 Ιουνίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης, φύτευσης και περιποίησης πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Πελοποννήσου.

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση υπηρεσίας διαμόρφωσης, φύτευσης και περιποίησης πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Πελοποννήσου που βρίσκεται στο Λάππα Αχαΐας, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης της παρούσας θα ανέλθει έως του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και δώδεκα λεπτών (14.112,90€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (17.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως την 04η/07/2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς).

 

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ

 

Κατεβάστε τα Παραρτήματα Ι έως IV εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων (προμήθεια ειδικού εξοπλισμού μέτρησης παραμέτρων υδρολογικών, αβιοτικών κλπ), με κωδικό «TRANSFER-1» για την υλοποίηση του έργου «LIFE TRANSFER – Seagrass transplantation for transitional Ecosystem Recovery» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού LIFE19NAT/IT/000264», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διενέργεια της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων από δρόμους και κατασκευές στην περιοχή Natura 2000 GR 2550005 “Θίνες Κυπαρισσίας- Νεοχώρι-Κυπαρισσία”».

Διαβάστε Περισσότερα