Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης, φύτευσης και περιποίησης πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Πελοποννήσου.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 23 Ιουνίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης, φύτευσης και περιποίησης πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Πελοποννήσου.

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση υπηρεσίας διαμόρφωσης, φύτευσης και περιποίησης πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Πελοποννήσου που βρίσκεται στο Λάππα Αχαΐας, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης της παρούσας θα ανέλθει έως του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και δώδεκα λεπτών (14.112,90€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (17.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως την 04η/07/2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς).

 

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ

 

Κατεβάστε τα Παραρτήματα Ι έως IV εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Επισκευή και αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών των χώρων γραφείων του νέου κτηρίου της Μονάδας Διαχείρισης Ε.Π Δέλτα Έβρου και Δαδιάς».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου έναντι πλημμυρών», Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο