Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών στα υπηρεσιακά οχήματα της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 4 Μαρτίου 2024
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών στα υπηρεσιακά οχήματα της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ελαστικών και τοποθέτησή τους, συμπεριλαμβανομένων ζυγοστάθμισης και ευθυγράμμισης, στα υπηρεσιακά οχήματα με αρ. κυκλοφ.: ΚΗΗ-3110, ΚΗΗ-3111, ΚΗΗ-3112, ΚΗΗ-6093, ΚΗΗ-6094, της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ( Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ).

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (2.669,36 €) πλέον Φ.Π.Α. ήτοι τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ και ενός λεπτού (3.310,01€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pr@necca.gov.gr έως τις 20/03/2024, ημέρα Τετάρτη , ώρα 17:00.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

 

Κατεβάστε τα Παραρτήματα εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Απριλίου 2024

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της με αριθ. πρωτ. 8766/01-04-2024 (24PROC014509365, α/α ΕΣΗΔΗΣ 347753) Διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας κατασκευής πυροσβεστικού εξοπλισμού σε αγροτικό όχημα – pick up της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ στην κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων και μνημονίων συνεργασίας για το οικονομικό έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο