Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικού Αιγαίου στη φύλαξη, επόπτευση και επιτήρηση θαλάσσιας περιοχής ευθύνης της.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 2 Φεβρουαρίου 2024
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικού Αιγαίου στη φύλαξη, επόπτευση και επιτήρηση θαλάσσιας περιοχής ευθύνης της.

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης της ΜΔΠΠ Κεντρικού Αιγαίου στη φύλαξη και επόπτευση της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής της Γυάρου, καθώς και στην επιτήρηση αυτής μέσω του συστήματος απομακρυσμένης επιτήρησης της ΘΠΠ Γυάρου σε δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες – χειριστές σκαφών.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (28.800,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα ευρώ (35.712,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αναλύεται ανά Τμήμα ως εξής:

 

Τμήμα 1: δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (14.400,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξι ευρώ (17.856,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Τμήμα 2: δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (14.400,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξι ευρώ (17.856,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
4 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών στα υπηρεσιακά οχήματα της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Φεβρουαρίου 2024

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5074/26-02-2024 B’ πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, για τη σύναψη εννέα (9) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο