Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια- εγκατάσταση υποδομών δασικής αναψυχής» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Διαχειριστικές Δράσεις και Δράσεις Ενημέρωσης, Πληροφόρησης & Προβολής των περιοχών NATURA 2000, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας- ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2023ΕΠ00610000».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 10 Ιουλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια- εγκατάσταση υποδομών δασικής αναψυχής» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Διαχειριστικές Δράσεις και Δράσεις Ενημέρωσης, Πληροφόρησης & Προβολής των περιοχών NATURA 2000, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας- ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2023ΕΠ00610000».

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση για (8) ξύλινα κιόσκια και οκτώ (8) τραπεζόπαγκους δασικής αναψυχής όπως αναλυτικά περιγράφονται στο επισυναπτόμενο εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Διαχειριστικές Δράσεις και Δράσεις Ενημέρωσης, Πληροφόρησης & Προβολής των περιοχών NATURA 2000, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας», με Κωδικό ΟΠΣ 5168332 ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014- 2020», σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (25.806,45 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Απριλίου 2024

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της με αριθ. πρωτ. 8766/01-04-2024 (24PROC014509365, α/α ΕΣΗΔΗΣ 347753) Διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας κατασκευής πυροσβεστικού εξοπλισμού σε αγροτικό όχημα – pick up της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ στην κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων και μνημονίων συνεργασίας για το οικονομικό έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο