Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια- εγκατάσταση υποδομών δασικής αναψυχής» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Διαχειριστικές Δράσεις και Δράσεις Ενημέρωσης, Πληροφόρησης & Προβολής των περιοχών NATURA 2000, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας- ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2023ΕΠ00610000».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 10 Ιουλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια- εγκατάσταση υποδομών δασικής αναψυχής» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Διαχειριστικές Δράσεις και Δράσεις Ενημέρωσης, Πληροφόρησης & Προβολής των περιοχών NATURA 2000, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας- ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2023ΕΠ00610000».

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση για (8) ξύλινα κιόσκια και οκτώ (8) τραπεζόπαγκους δασικής αναψυχής όπως αναλυτικά περιγράφονται στο επισυναπτόμενο εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Διαχειριστικές Δράσεις και Δράσεις Ενημέρωσης, Πληροφόρησης & Προβολής των περιοχών NATURA 2000, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας», με Κωδικό ΟΠΣ 5168332 ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014- 2020», σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (25.806,45 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Επισκευή και αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών των χώρων γραφείων του νέου κτηρίου της Μονάδας Διαχείρισης Ε.Π Δέλτα Έβρου και Δαδιάς».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου έναντι πλημμυρών», Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο