Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Έκδοση περιβαλλοντικού οδηγού/αφιέρωμα στα 60 χρόνια ίδρυσης του Εθνικού Δρυμού Αίνου».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 6 Δεκεμβρίου 2022
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Έκδοση περιβαλλοντικού οδηγού/αφιέρωμα στα 60 χρόνια ίδρυσης του Εθνικού Δρυμού Αίνου».

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση των υπηρεσιών του σχεδιασμού και της επιμέλειας έκδοσης περιβαλλοντικού οδηγού αφιερωμένου στα 60 χρόνια από την ίδρυση του Εθνικού Δρυμού Αίνου, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (8.680,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pr@necca.gov.gr έως τις 19 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς), με την ένδειξη: «Προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών της έκδοσης  περιβαλλοντικού οδηγού/αφιέρωμα στα 60 χρόνια ίδρυσης του Εθνικού Δρυμού Αίνου» (αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης) και συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας), η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., για τo έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο