Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις υπηρεσίες προσδιορισμού και απαιτήσεων υποδομών, εξοπλισμού, στελέχωσης και οικονομοτεχνικής μελέτης για τη λειτουργία κέντρου περίθαλψης άγριας ζωής του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 16 Ιανουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις υπηρεσίες προσδιορισμού και απαιτήσεων υποδομών, εξοπλισμού, στελέχωσης και οικονομοτεχνικής μελέτης για τη λειτουργία κέντρου περίθαλψης άγριας ζωής του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι οι υπηρεσίες για τον προσδιορισμό και την εξειδίκευση απαιτήσεων υποδομών, εξοπλισμού και στελέχωσης για την εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρου περίθαλψης αξιοποιώντας την τεχνογνωσία άλλων σχετικών Κέντρων του εξωτερικού. Το αντικείμενο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (8.064,52€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), Λογαριασμός Λογιστικού σχεδίου 61, για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023. Σχετική δέσμευση πίστωσης: η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΦΥΠΕΚΑ 32035/30-12-2022 Α.Α.Υ. (ΑΔΑΜ: 22REQ011936697, ΑΔΑ: Ψ8046ΜΑΖΤ-07Κ), η οποία εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΦΥΠΕΚΑ 31424/23-12-2022 πρωτογενές αίτημα του Γενικού Διευθυντή του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. (ΑΔΑΜ: 22REQ011910158).

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., για τo έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο