Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση υπηρεσίων για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την διατήρηση σπάνιων φυτικών taxa που απαντούν στην Ελλάδα μόνο στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (Ε.Πα.Π), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 10 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση υπηρεσίων για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την διατήρηση σπάνιων φυτικών taxa που απαντούν στην Ελλάδα μόνο στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (Ε.Πα.Π), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Η παρουσία 9 φυτικών taxa στον ελληνικό χώρο περιορίζεται στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, εκ των οποίων η Aldrovanda vesiculosa L. περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της κοινοτικής οδηγίας και έχει χαρακτηριστεί ως Κινδυνεύον σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την IUCN. Σκοπός της δράσης είναι να καταγραφεί η θέση τους, να εκτιμηθεί η πληθυσμιακή τους κατάσταση και να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, προτείνεται η συλλογή σπερμάτων για την κατάθεση τους σε τράπεζες σπερμάτων και γενετικού υλικού. Τέλος, η μελέτη αυτή θα καταδείξει τις αναγκαίες διαχειριστικές δράσεις που θα εξασφαλίζουν την μακροχρόνια βιωσιμότητα τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των έξι χιλιάδων εφτακοσίων ενενήντα ευρώ (6.790,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (8.419,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
4 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών στα υπηρεσιακά οχήματα της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Φεβρουαρίου 2024

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5074/26-02-2024 B’ πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, για τη σύναψη εννέα (9) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο