Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικού Αιγαίου στη φύλαξη της θαλάσσιας περιοχής ευθύνης της.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 29 Ιουνίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικού Αιγαίου στη φύλαξη της θαλάσσιας περιοχής ευθύνης της.

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση υπηρεσίας από δύο εξωτερικούς συνεργάτες χειριστές σκαφών για την υποστήριξη της ΜΔΠΠ Κεντρικού Αιγαίου στη φύλαξη και επόπτευση της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής της Γυάρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (29.760,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αναλύεται ανά Τμήμα ως εξής:
Τμήμα 1: δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (14.880,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Τμήμα 2: δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (14.880,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως τις 05-07-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Επισκευή και αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών των χώρων γραφείων του νέου κτηρίου της Μονάδας Διαχείρισης Ε.Π Δέλτα Έβρου και Δαδιάς».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου έναντι πλημμυρών», Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο