Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικού Αιγαίου στη φύλαξη της θαλάσσιας περιοχής ευθύνης της.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 29 Ιουνίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικού Αιγαίου στη φύλαξη της θαλάσσιας περιοχής ευθύνης της.

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση υπηρεσίας από δύο εξωτερικούς συνεργάτες χειριστές σκαφών για την υποστήριξη της ΜΔΠΠ Κεντρικού Αιγαίου στη φύλαξη και επόπτευση της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής της Γυάρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (29.760,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αναλύεται ανά Τμήμα ως εξής:
Τμήμα 1: δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (14.880,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Τμήμα 2: δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (14.880,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως τις 05-07-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων (προμήθεια ειδικού εξοπλισμού μέτρησης παραμέτρων υδρολογικών, αβιοτικών κλπ), με κωδικό «TRANSFER-1» για την υλοποίηση του έργου «LIFE TRANSFER – Seagrass transplantation for transitional Ecosystem Recovery» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού LIFE19NAT/IT/000264», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διενέργεια της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων από δρόμους και κατασκευές στην περιοχή Natura 2000 GR 2550005 “Θίνες Κυπαρισσίας- Νεοχώρι-Κυπαρισσία”».

Διαβάστε Περισσότερα