Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την αντικατάσταση κουφωμάτων στο κέντρο πληροφόρησης Δαδιάς (προμήθεια και εγκατάσταση δύο κουφωμάτων εισόδου με τις αντίστοιχες πόρτες).

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 26 Ιανουαρίου 2024
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την αντικατάσταση κουφωμάτων στο κέντρο πληροφόρησης Δαδιάς (προμήθεια και εγκατάσταση δύο κουφωμάτων εισόδου με τις αντίστοιχες πόρτες).

Ανάθεση για την αντικατάσταση κουφωμάτων στο κέντρο πληροφόρησης Δαδιάς και την προμήθεια και εγκατάσταση δύο κουφωμάτων εισόδου με τις αντίστοιχες πόρτες. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (8.064,52 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως τις 09-02-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Φεβρουαρίου 2024

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5074/26-02-2024 B’ πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, για τη σύναψη εννέα (9) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο