Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ρουχισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή)

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 22 Νοεμβρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ρουχισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή)

Ανάθεση για τη προμήθεια 2678 αναμνηστικών ειδών ρουχισμού (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή) με σήματα προστατευόμενων ειδών για να χρησιμοποιηθούν για εκδηλώσεις εθιμοτυπίας του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και εφ’ όσον πληρούνται όλα τα κριτήρια του Παραρτήματος.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατό πενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (28.154,78 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων έντεκα ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (34.911,93 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά θα υποβληθεί με βάση τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτή. Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Φεβρουαρίου 2024

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5074/26-02-2024 B’ πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, για τη σύναψη εννέα (9) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο