Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες διοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου στις Πρέσπες στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2023 με θέμα τους Υγροτόπους, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032910.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 14 Ιουλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες διοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου στις Πρέσπες στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2023 με θέμα τους Υγροτόπους, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032910.

Υπηρεσίες διοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου στις Πρέσπες, στο Κέντρο Ενημέρωσης Πύλης της Μονάδας Διαχείρισης Πρεσπών, στις 07 και 8 Σεπτεμβρίου 2023 με θέμα τους Υγροτόπους στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032910.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων εφτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (21.774,20 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι είκοσι εφτά χιλιάδων ευρώ ( 27.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

 

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως τις 21-07-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Φεβρουαρίου 2024

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5074/26-02-2024 B’ πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, για τη σύναψη εννέα (9) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο