Πρόσκληση υποβολής προσφορών παροχής υπηρεσιών για την παραγωγή δύο τρίλεπτων ενημερωτικών βίντεο (spot) στο πλαίσιο υλοποίησης των ΠΕ 4.1 «Δράσεις προστασίας και διατήρησης ειδών αμφιβίων και ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος σε μικρούς υγροτόπους (μόνιμα και εποχιακά λιμνία)» και ΠΕ 4.2 «Προστασία του ενδημικού είδους Chorthippus lacustris με πιλοτικές δράσεις αποκατάστασης ενδιαιτήματος και ενίσχυσης του πληθυσμού».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 21 Ιουνίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών παροχής υπηρεσιών για την παραγωγή δύο τρίλεπτων ενημερωτικών βίντεο (spot) στο πλαίσιο υλοποίησης των ΠΕ 4.1 «Δράσεις προστασίας και διατήρησης ειδών αμφιβίων και ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος σε μικρούς υγροτόπους (μόνιμα και εποχιακά λιμνία)» και ΠΕ 4.2 «Προστασία του ενδημικού είδους Chorthippus lacustris με πιλοτικές δράσεις αποκατάστασης ενδιαιτήματος και ενίσχυσης του πληθυσμού».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των ΠΕ 4.1 «Δράσεις προστασίας και διατήρησης ειδών αμφιβίων και ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος σε μικρούς υγροτόπους (μόνιμα και εποχιακά λιμνία)» και ΠΕ 4.2 «Προστασία του ενδημικού είδους Chorthippus lacustris με πιλοτικές δράσεις αποκατάστασης ενδιαιτήματος και ενίσχυσης του πληθυσμού» του Υποέργου 1 της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5033228.
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
Α. Η παραγωγή του πρώτου ενημερωτικού βίντεο (σποτ) αποτελεί στοχευμένη δράση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τους μικρούς υγροτόπους (εποχικά ή μόνιμα λιμνία) στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας και της πόλης των Ιωαννίνων και τις πιέσεις και απειλές που δέχονται, καθώς και της ανάδειξης της βιοποικιλότητάς τους. Θα περιλαμβάνει πλάνα από επιλεγμένους υγροτόπους της περιοχής και της βιοποικιλότητας που φιλοξενούν καθώς και από την υλοποίηση των δράσεων παρακολούθησης ή/και διαχείρισής αυτών (π.χ. έρευνα στο πεδίο).
Β. Η παραγωγή του δεύτερου ενημερωτικού βίντεο (spot) αποτελεί στοχευμένη δράση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για το ενδημικό είδος ακρίδας Chorthippus lacustris (Ακρίδα της Ηπείρου), το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις λιβαδικές και υγρολιβαδικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (19.800,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ ( 24.552,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

 

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Επισκευή και αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών των χώρων γραφείων του νέου κτηρίου της Μονάδας Διαχείρισης Ε.Π Δέλτα Έβρου και Δαδιάς».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου έναντι πλημμυρών», Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο