Πρόσκληση υποβολής προσφορών παροχής υπηρεσιών για την παραγωγή δύο τρίλεπτων ενημερωτικών βίντεο (spot) στο πλαίσιο υλοποίησης των ΠΕ 4.1 «Δράσεις προστασίας και διατήρησης ειδών αμφιβίων και ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος σε μικρούς υγροτόπους (μόνιμα και εποχιακά λιμνία)» και ΠΕ 4.2 «Προστασία του ενδημικού είδους Chorthippus lacustris με πιλοτικές δράσεις αποκατάστασης ενδιαιτήματος και ενίσχυσης του πληθυσμού».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 21 Ιουνίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών παροχής υπηρεσιών για την παραγωγή δύο τρίλεπτων ενημερωτικών βίντεο (spot) στο πλαίσιο υλοποίησης των ΠΕ 4.1 «Δράσεις προστασίας και διατήρησης ειδών αμφιβίων και ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος σε μικρούς υγροτόπους (μόνιμα και εποχιακά λιμνία)» και ΠΕ 4.2 «Προστασία του ενδημικού είδους Chorthippus lacustris με πιλοτικές δράσεις αποκατάστασης ενδιαιτήματος και ενίσχυσης του πληθυσμού».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των ΠΕ 4.1 «Δράσεις προστασίας και διατήρησης ειδών αμφιβίων και ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος σε μικρούς υγροτόπους (μόνιμα και εποχιακά λιμνία)» και ΠΕ 4.2 «Προστασία του ενδημικού είδους Chorthippus lacustris με πιλοτικές δράσεις αποκατάστασης ενδιαιτήματος και ενίσχυσης του πληθυσμού» του Υποέργου 1 της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5033228.
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
Α. Η παραγωγή του πρώτου ενημερωτικού βίντεο (σποτ) αποτελεί στοχευμένη δράση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τους μικρούς υγροτόπους (εποχικά ή μόνιμα λιμνία) στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας και της πόλης των Ιωαννίνων και τις πιέσεις και απειλές που δέχονται, καθώς και της ανάδειξης της βιοποικιλότητάς τους. Θα περιλαμβάνει πλάνα από επιλεγμένους υγροτόπους της περιοχής και της βιοποικιλότητας που φιλοξενούν καθώς και από την υλοποίηση των δράσεων παρακολούθησης ή/και διαχείρισής αυτών (π.χ. έρευνα στο πεδίο).
Β. Η παραγωγή του δεύτερου ενημερωτικού βίντεο (spot) αποτελεί στοχευμένη δράση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για το ενδημικό είδος ακρίδας Chorthippus lacustris (Ακρίδα της Ηπείρου), το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις λιβαδικές και υγρολιβαδικές εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (19.800,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ ( 24.552,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

 

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., για τo έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο