Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης γραπτής μελέτης επαγγελματικού κίνδυνου για την κάλυψη των αναγκών προστασίας και πρόληψης των εργαζομένων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) έτους 2023.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 12 Δεκεμβρίου 2022
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης γραπτής μελέτης επαγγελματικού κίνδυνου για την κάλυψη των αναγκών προστασίας και πρόληψης των εργαζομένων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) έτους 2023.

Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης γραπτής μελέτης επαγγελματικού κίνδυνου για την κάλυψη των αναγκών προστασίας και πρόληψης των εργαζομένων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) έτους 2023 στην Κεντρική Υπηρεσία και στα παραρτήματα αυτού σε όλη την επικράτεια. Οι υποψήφιοι πάροχοι της προς ανάθεσης υπηρεσίας θα πρέπει να είναι ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια λειτουργίας ΕΞ.Υ.Π.Π. (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας & Πρόληψης) σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3850/2010.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της παρούσας ανέρχεται  έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριάντα επτά  χιλιάδων διακοσίων  ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

H δαπάνη για την σύμβαση της παρούσας θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού 2022, 2023 του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

Κατεβάστε το Υπόδειγμα Φύλλο Συμμόρφωσης εδώ

 

Κατεβάστε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς εδώ

 

Κατεβάστε την Αίτηση Υποβολής Προσφοράς εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
2 Φεβρουαρίου 2023

«Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων & προμήθεια μη επανδρωμένου αεροσκάφους “Drone”» της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού- Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
30 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες, το Άγιον Όρος και εκκλησιαστικούς φορείς, για τη «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων στον ΟΦΥΠΕΚΑ με σχέση έμμισθης εντολής (αορίστου χρόνου)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο