Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες κατασκευής ιστοσελίδας για τη διάδοση των εργασιών, δράσεων και πρωτοβουλιών της Επιτροπής Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020»

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 9 Αυγούστου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες κατασκευής ιστοσελίδας για τη διάδοση των εργασιών, δράσεων και πρωτοβουλιών της Επιτροπής Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020»

Αντικείμενο της παρούσης αφορά στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στη διαχείριση και στη φιλοξενία ιστοσελίδας για τη διάδοση των εργασιών, δράσεων και πρωτοβουλιών της Επιτροπής Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών (ΕΔΠΠ) βάσει του άρθρου 11 του Νόμου 4453/2017 (ΦΕΚ Α΄19/20-2-2017) της Συμφωνίας για την Προστασία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εφτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (9.677,42 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης το Πράσινο Ταμείο. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020».

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Απριλίου 2024

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της με αριθ. πρωτ. 8766/01-04-2024 (24PROC014509365, α/α ΕΣΗΔΗΣ 347753) Διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας κατασκευής πυροσβεστικού εξοπλισμού σε αγροτικό όχημα – pick up της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ στην κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων και μνημονίων συνεργασίας για το οικονομικό έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο