Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες κατασκευής ιστοσελίδας για τη διάδοση των εργασιών, δράσεων και πρωτοβουλιών της Επιτροπής Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020»

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 9 Αυγούστου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες κατασκευής ιστοσελίδας για τη διάδοση των εργασιών, δράσεων και πρωτοβουλιών της Επιτροπής Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020»

Αντικείμενο της παρούσης αφορά στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στη διαχείριση και στη φιλοξενία ιστοσελίδας για τη διάδοση των εργασιών, δράσεων και πρωτοβουλιών της Επιτροπής Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών (ΕΔΠΠ) βάσει του άρθρου 11 του Νόμου 4453/2017 (ΦΕΚ Α΄19/20-2-2017) της Συμφωνίας για την Προστασία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εφτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (9.677,42 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης το Πράσινο Ταμείο. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020».

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Επισκευή και αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών των χώρων γραφείων του νέου κτηρίου της Μονάδας Διαχείρισης Ε.Π Δέλτα Έβρου και Δαδιάς».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου έναντι πλημμυρών», Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο