Έργα INTERREG

Interreg – IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 – ACCESSIBLE TOURISM – 4ALL
Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία: «Pathways of accessible heritage tourism/Access2Heritage»
MPA Engage: «Συμμετοχή των βασικών εμπλεκόμενων στη Μεσόγειο, στην προσέγγιση οικοσυστημάτων για τη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»
TUNE UP (INTERREG MED)- Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas
MPA Networks: «Υποστήριξη της αποτελεσματικότητας των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, μέσω ισχυρών και συνδεδεμένων δικτύων στη Μεσόγειο»
Plastic Busters: «Προστασία της βιοποικιλότητας από τα πλαστικά σε Μεσογειακές Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές»
BlueCoast «Κλιματικά – Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση»
Interreg Europe -INVALIS: Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (PGI05271 INVALIS)