Έργα ERASMUS+

ERASMUS + “H2O! Key 2: Strategic Partnerships”, (Agreement Number 2021-1-FR01-KA220-SCH-000034470)
VALOR: Αξιοποίηση αρχέγονων καλλιεργητικών τεχνικών στην ανθεκτική και αειφόρο γεωργία