Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τα οχήματα (τροχοφόρα – πλωτά) των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 2 Απριλίου 2024
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τα οχήματα (τροχοφόρα – πλωτά) των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τα οχήματα (τροχοφόρα – πλωτά) των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024.

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (217.741,94€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19η/04/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00:00.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ

 

Κατεβάστε το Παράρτημα ΙΙ εδώ

 

Κατεβάστε το Παράρτημα IV εδώ

 

 

 

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Απριλίου 2024

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της με αριθ. πρωτ. 8766/01-04-2024 (24PROC014509365, α/α ΕΣΗΔΗΣ 347753) Διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας κατασκευής πυροσβεστικού εξοπλισμού σε αγροτικό όχημα – pick up της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ στην κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων και μνημονίων συνεργασίας για το οικονομικό έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο